ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

Spóldzielnia: 71 361 60 86
Konserwator: 605 327 605
Pogotowie
elektryczne:
508 708 401
Pogotowie
wod.kan.:
71 348 53 14
Kotłownie-osiedle 
RELAKS:
604 256 900
604 434 339
604 256 100

 

RADA NADZORCZA

KADENCJA RADY NADZORCZEJ

Art. 82 ust. 4. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.

 

Zapis statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu:

§ 32 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się 5-7 członków, wybranych spośród członków spółdzielni przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

 

Natomiast w "USTAWIE z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086" zapisano:

w Art. 78.:

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

4) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90. (tj. w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19).

 

 

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "Śródmieście-Prasa"

kadencji w latach 2017-2020:


1. Godlewski Arkadiusz - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Żołnierz Urszula - Zastępca Przewodniczącego

3. Elżbieta Elert - Sekretarz

4. Trytko Wioletta - członek Rady Nadzorczej

5. Urbańska Bożena - członek Rady Nadzorczej

6. Różycki Dariusz - członek Rady Nadzorczej

 

Pisma, wnioski, uwagi można kierować do Rady Nadzorczej bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: rada.nadzorcza@smsp.wroc.plCopyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL