ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy spółdzielni

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 10:00 - 15:00
środa: 9:00 - 17:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 13:00

Ważne telefony

KONSERWATOR 605 327 605
Policja 997
Straż pożarna 998
Pogotowie ratunkowe 999
Straż Miejska 986
Anteny „SATELSAT” 502 073 436
Domofony „THETA” 71/ 396-78-20
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wod-kan 71/ 348 53 14
Pogotowie elektryczne ELTEAM 508 708 401
Pogotowie dźwigowe LIFT-EKSPERT (dot. ul. Pomorska, Dubois, S.Szarzyńskiego, Sienkiewicza, Cybulskiego) 695 876 849
OTIS-dźwigi (dot. Kurkowa 27, Matejki 18) 800 444 555, 607 444 555
SCHINDLER-dźwigi (dot. Matejki 20) 800 707 401
KONE-dźwigi (dot. ul. Zielińskiego, Zaułek Rogoziński 7A, Komuny Paryskiej) 800 566 300, 22/843 88 88
ZREMB-dźwigi (dot. ul. Zaułek Rogoziński 11A I B) 799 399 190, 32/420 27 37
ELGAS-BUD–obsługa kotłowni (dot. osiedla Relax-Partynice) 604 256 900, 604 434 339, 604 256 100

 

WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa” z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19 we Wrocławiu, informuje, że w dniu 29.06.2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście-Prasa" we Wrocławiu.

 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały dotyczące:

  1. zatwierdzenia 7-osobowego składu Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2023-2026;
  2. zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej (4 uchwały);
  3. zatwierdzenia sprawozdań Zarządu (4 uchwały),
  4. zatwierdzenia sprawozdań finansowych (4 uchwały);
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu (3 uchwały);
  6. sposobu pokrycia strat (4 uchwały)
  7. przyjęcia zaleceń polustracyjnych (2 uchwały).

 

Na Walnym Zgromadzeniu zostały też przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2023-2026.

Wybrani członkowie Rady Nadzorczej.

 

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia są dostępne dla członków Spółdzielni do wglądu w biurze Spółdzielni.

KADENCJA RADY NADZORCZEJ
Art. 82 ust. 4. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.
Zapis statutu: Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i rozpoczyna się od daty wyborów członków Rady.
2 wersja: Rada Nadzorcza składa się z ... osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na 3-letnią kadencję. Kadencja kończy się z dniem ostatniej części Walnego Zgromadzenia, któro odbędzie się po upływie trzeciego roku kalendarzowego i dokona wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVTD-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVTD-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 Art. 78. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:
4) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:
„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołaniajp^ierw^zggo-^ajnego zgromadzenia spółdzielniiw terminie, o którym mowa w art. 9tf?*\
Copyright © Spółdzielnia Mieszkaniowa "Śródmieście-Prasa"
projekt i wykonanie: BESTGO.PL