INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 30 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 19.
  2. Spółdzielnia powołała Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD: tel. 71-334-39-41, k.radzinska@smsp.wroc.pl .
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane i administrowane do realizacji wszelkich obowiązków i praw wynikających z przepisów prawa, w tym określonych w statucie Spółdzielni, dotyczących administrowania lokalami znajdującymi się w nieruchomościach należących do Spółdzielni oraz zarządzanych przez nią.
  1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie zawartych przez Spółdzielnię umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
  2. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię danych osobowych przysługują Państwu prawa:

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

8. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.