Informacyjne
25-05-2023
Informacyjne
25-01-2023

Linki dla mieszkańców

Często zadawane pytania

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania związane z naszą Spółdzielnią. Stworzyliśmy ten dział, by ułatwić Ci szybki dostęp do wiedzy o opłatach, remontach i innych ważnych kwestiach.

 • Jak uregulować stan prawny mieszkania/lokalu po rozwodzie, po śmierci współmałżonka/współwłaściciela?

  W przypadku rozwodu małżonków – po podziale majątku po rozwodzie (sądownie lub notarialnie) – należy przedłożyć do Spółdzielni dokument (wyrok sądu lub akt notarialny) poświadczający, komu to prawo po rozwodzie zostało przyznane.

  Jeżeli lokal posiada założoną księgę wieczystą – proszę pamiętać o złożeniu wniosku wraz z dokumentami do Sądu o aktualizację zapisu (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Komandorska 16).

  Po śmierci współmałżonka:

  1. Jeżeli małżonkowie posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo – na podstawie art. 14 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

  Do Spółdzielni należy złożyć kopię odpisu skróconego zgonu osoby zmarłej.

  1. Jeżeli małżonkowie/współwłaściciele posiadali spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu – należy przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłej osobie (sądownie lub u notariusza).

  Do Spółdzielni należy złożyć kopię odpisu skróconego aktu zgonu osoby zmarłej oraz dokumenty poświadczające, kto nabył spadek po zmarłej osobie.

  Jeżeli lokal posiada założoną księgę wieczystą – proszę pamiętać o złożeniu wniosku wraz z dokumentami do Sądu o aktualizację zapisu (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Komandorska 16).

 • Czy mieszkanie/lokal musi posiadać założoną księgę wieczystą?

  Księga wieczysta (w skrócie KW) jest dokumentem zawierającym najważniejsze informacje dotyczące danej nieruchomości i prowadzi się ją w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

  Obowiązek posiadania księgi wieczystej mają mieszkania, lokale użytkowe w przypadku prawa odrębnej własności.

  W przypadku posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, założenie kw nie jest konieczne. Można założyć księgę wieczystą przekładając w sądzie wieczystoksięgowym stosowny wniosek i zaświadczenie ze Spółdzielni.

  Nie można założyć księgi wieczystej na mieszkanie posiadające status spółdzielczego lokatorskiego prawa.

 • Jakie dokumenty ze Spółdzielni są potrzebne do zbycia mieszkania/lokalu (sprzedaż, darowizna)?

  W celu podpisania aktu notarialnego zbycia lokalu, u notariusza należy przedłożyć stosowne zaświadczenie ze Spółdzielni, potwierdzające tytuł prawny do lokalu oraz informację o braku zadłużenia lokalu z tytułu opłat, a także aktualny wypis z księgi wieczystej – jeżeli lokal ma ją założoną.

  Do zbycia lokalu niezbędne jest też od 2023 r. świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu. Zlecenie wykonania świadectwa przez uprawnioną osobę leży po stronie sprzedającego. Spółdzielnia na wniosek uprawnionego rzeczoznawcy może przesłać stosowną dokumentację budynku, niezbędną do wykonania świadectwa.

 • Jak wygląda procedura wykupienia na własność mieszkania z KFM?

  Przekształcenie w odrębną własność  następuje na wniosek (należy go pisemnie złożyć w Spółdzielni)  osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu.

  Warunkiem wykupu mieszkania jest spłata całego zadłużenia dotyczącego danego mieszkania.  Informację o wysokości wymaganej spłaty sporządza odpłatnie bank BGK SA. Wysokość prowizji bankowej  jest uzależniona od ilości osób, które jednocześnie ubiegają się o przekształcenie. Z praktyki wynika, że  bank w  przypadku jednej osoby pobiera  prowizję za opracowanie (analizę) zaświadczenia 1200 zł, i za sporządzenie 100 zł, te prowizję należy zapłacić bez względu czy następnie przystąpi się do spłaty kredytu czy też nie.  Zatem   złożenie wniosku o przekształcenie będzie zobowiązywało   do zapłacenia należnej prowizji bankowej.

  Zaświadczenie o wysokości zadłużenia  jest ważne do końca miesiąca, w którym zostało wydane. Jeżeli wówczas nie  nastąpi spłata, będzie jeszcze można spłacić zadłużenie w ciągu następnych 5 miesięcy, po uprzednim wystąpieniu o zaświadczenie aktualizujące, za które opłata wynosi 50 zł.

  W przypadku jeżeli zadłużenie  zostanie spłacone, do przekształcenia lokalu potrzebna będzie jeszcze z banku informacja o całkowitej spłacie zadłużenia – koszt 50 zł (oświadczenie o bezciężarowym wydzieleniu mieszkania).

  Po spełnieniu w/w warunków u notariusza zostaje podpisana umowa przeniesienia własności lokalu –  opłata u notariusza (¼ minimalnego wynagrodzenia + opłata za założenie księgi wieczystej i wpisy).

 • Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

  Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

  Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu;

  2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;

  3. spełniają kryterium dochodowe.

  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej MOPS we Wrocławiu: https://mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy

 • Jak otrzymać dostęp do EBOK?

  Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta” zwane dalej EBOK umożliwia dostęp do informacji dot. opłat i rozliczeń dotyczących posiadanych lokali poprzez logowanie się ze strony internetowej Spółdzielni www.smsp.wroc.pl.

  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostępem do niego, prosimy o przesłanie mailem prośby do sekretariatu o wygenerowanie dostępu i hasła do EBOK: sekretariat@smsp.wroc.pl

Dokumenty do pobrania

Zobacz wszystkie