WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa” z siedzibą przy ul. Łódzkiej 19 we Wrocławiu, informuje że w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali przy ul. Drukarskiej 36 (sala Spółdzielni Mieszkaniowej WOJEWODZIANKA) odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” we Wrocławiu.

Po zaprezentowaniu sprawozdań: Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r., finansowym Spółdzielni za 2023 r. i po dyskusji, w wyniku głosowania zostały podjęte większością głosów następujące uchwały (ujęte wcześniej w porządku obrad):

  • uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;;
  • uchwała nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.;,
  • uchwała nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2023 r.;;
  • uchwała nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Michałowi Ozarskiemu;
  • uchwała nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Grażynie Pochrań;
  • uchwała nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Wojciechowi Kintzler;
  • uchwała nr 7/2024 w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2023 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Przypominamy, że dokumenty z Walnego Zgromadzenia są dostępne dla Członków Spółdzielni w biurze przy ul. Łódzkiej 19. W/w sprawozdania są dostępne także na EBOK.

Dziękujemy wszystkim osobom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

Zobacz więcej

Bez kategorii
26-04-2024
Informacyjne
25-04-2024